Phần 1: Cấu trúc của một chương trình CCS

0
588

1.Cấu trúc chương trình đơn giản trong CCS

Chương trình nhấp nháy led
#include <16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,BROWNOUT,PUT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
void main()
{

for(;;) // Vòng lặp vô tận
{

Set_Tris_B(0x00); // Cấu hình PORTB là port xuất
Output_low(Pin_B0); // RB0 = 0
Delay_ms(1000); // Chờ một giây
Output_high(Pin_B0); // RB0 = 1
Delay_ms(1000); // Chờ một giây

}

}

 

1.1 Chú thích:

Chú thích được sử dụng để làm rõ hoạt động của chương trình hoặc 1 câu lệnh, dòng chú thích được bỏ qua và không biên dịch bởi chương trình biên dịch CCS. Chú thích có hai loại đó là: Chú thích dài (chiếm nhiều dòng) và chú thích ngắn (Chỉ chiếm 1 dòng đơn). Chú thích ở đầu chương trình có thể mô tả ngắn gọn hoạt động của chương trình, cung cấp tên tác giả, tên tập tin chương trình, ngày giờ viết chương trình, danh sách phiên bảng , cũng những sửa đổi trong phiên bảng.

Các dòng chú thích nên rõ ràng và súc tích giúp dễ dàng đọc hiểu bảo trì, cập nhật, nâng cấp chương trình.

Chú thích dài bắt đầu với ký tự  ” /* ” và kết thúc với ký tự ” */ “. chú thích ngắn bắt đầu với ký tự “//” và không cần ký tự kết thúc.

1.2 Chỉ thị tiền xữ lý:

Đầu tiên là các chỉ thị tiền xử lý : # . . . có nhiệm vụ báo cho CCS cần sử dụng những gì trong chương trình C như dùng VXL gì , có dùng giao tiếp PC không , ADC không , DELAY không , . Trong đoạn chương trình ví dụ ở trên trong đó

#include <16f877a.h> nói cho chương trình biên dịch biết để chèn file 16f877a.h như là một phần của chương trình, trong đó có định nghĩa thanh ghi , địa chỉ…., 

#use delay(clock=20000000) nói cho trình biên dịch tần số xung clock của thạch anh khi chạy, để trình biên dịch tính toán khi sử dụng hàm delay,

#fuses định nghĩa cấu hình các cầu chì (Fuse) bên trong chip

1.3 Hàm main()

Chương trình trong ngôn ngữ C phải có ít nhất 1 hàm , tên là main(). Là điểm bắt đầu khi đoạn mã chương trình được thực thi. Là hàm đầu tiên được gọi khi chương trình bắt đầu.

Hàm main bắt đầu và kết thúc các dấu { }

void main()

{

//các câu lệnh trong hàm

}

chớp tắt led

 

Hình1 :Sơ đồ mạch cho ví dụ

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi