Bài 2: Cấu trúc chương trình C

0
539

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm được người lập trình tổ chức để giải quyết một hoặc một số công việc nào đó của bài toán cần giải quyết. Một chương trình C để có thể thực thi được luôn cần phải có hàm main().

Cấu trúc cơ bản của chương trình như sau:

•    Các #include ( dùng để khai báo sử dụng các hàm chuẩn)

•    Các #define  ( dùng để định nghĩa các hằng )

•    Khai báo các đối tượng dữ liệu ngoài ( biến, mảng, cấu trúc vv..).

•    Khai báo nguyên mẫu các hàm.

•    Hàm main().

•    Định nghĩa các hàm ( hàm main có thể đặt sau hoặc xen vào giữa các hàm khác).

 

Ví dụ 1.3:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#include <stdio.h> 
//k.báo sử dụng thư viện xuất/nhập chuẩn của C
void main(void)
    {
        double x,y;                      //Khai báo 2 biến x,y
                                         //kiểu số thực
        printf("\n Nhap x va y");        //xuất dữ liệu ra màn hình
        scanf("%lf%lf",&x,&y);           //nhập dữ liệu từ bàn phím                                         //và lưu vào vùng địa chỉ                                          //cấp cho 2 biến x,y*/
}
Lưu ý: Một số qui tắc cần nhớ khi viết chương trình:

– Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng nhưng phải kết thúc bằng dấu (;).

– Trong chương trình, khi ta sử dụng các hàm chuẩn, ở đầu chương trình ta phải khai báo sử dụng, ví dụ: #include “stdio.h”.

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi