Sửa lỗi OUT of ROM CCS Complier

0
795

Sửa lỗi OUT of ROM CCS Complier

out-of-rom

Khi chúng ta viết 1 chương trình con quá dài, đối với PIC 16F là 2048 byte, ta có thể vào Call Tree để xem bộ nhớ mỗi chương trình con sử dụng.

out-of-rom-call-tree

Để sửa lỗi này ta chia chương trình con đó thành 2 chương trình con đồng thời thêm tiền xử lý #separate vào đầu chương trình con đó.

Ví dụ:

void chuong_trinh(){
     
}

Vì chương trình con này quá dài nó sẽ báo lỗi “Out of ROM, A segment or the program is to lager chuong_trinh”

Ta sẽ chia chương trình con chuong_trinh thành nhiều chương trình nhỏ và đặt #separate trước mỗi chương trình con.

#separate void chuong_trinh_1(){

}

#separate void chuong_trinh_2(){

}
void chuong_trinh(){
   chuong_trinh_1();
   chuong_trinh_2();
}

 

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi