Code mẫu cho PIC – Sử dụng Ngắt trong PIC

0
1250

Trong Vi điều khiển PIC có nhiều nguồn ngắt. Để biết cụ thể ta có thể vào mục View >> Valid Interrupts . Khi đó một của sổ sẽ hiện ra liệt kê đầy đủ các nguồn ngắt của từng con PIC.

 Các nguồn ngắt trong PIC
 
 
Để viết một hàm phục vụ ngắt ta chỉ việc thêm khai báo #INT_tên_ngắt vào
trước hàm phục vụ cho ngắt đó. Khi đó trình dich sẽ hiểu đó là địa chỉ hàm cho

ngắt, khi có ngắt tương ứng xảy ra thì nó sẽ nhảy đến vị trí đó . Lấy ví dụ khi ta muốn xử lý ngắt ngoài, hàm sẽ được viết như sau:

#INT_EXT
Ext_isr()
{
// Nhập mã tại đây
}

 

 
 
 
Dưới đây là chương trình nháy led theo nhiều kiểu khác nhau, sử dụng 1 phím bấm nối với chân ngắt ngoài RB0 để chọn kiểu nháy. Có 8 kiểu nháy LED khác nhau, Khi đến kiểu nháy thứ 8, nếu ta nhấn thì sẽ trở về chế độ ban đẩu. Ban đầu biến mode = 0 và tất cả các LED đều tắt Mỗi khi nhấn phím bấm, biến mode sẽ tăng lên 1 đơn vị. Giá trị biến mode tương ứng với chương trình nháy được thực hiện. Khi mode = 9 thì sẽ được gán về mode = 0. Các kiểu nháy khác nhau là do ta bật tắt các LED trên cổng D theo các cách khác nhau. Lấy ví dụ khi ta muôn các LED nháy xen kẽ nhau ta chỉ việc gửi ra cổng D giá trị AAh (10101010) và 55h (01010101).
 Nháy LED nhiều chế độ dùng Ngắt
Mã nguồn chương trình: 
#include <16F877A.h>
#include <def_877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,
NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
int8 mode,i;
byte temp;

#INT_EXT
EXT_ISR() {

mode++;
if (mode==9) mode = 0;
}
// End of INT

void program1();
void program2();
void program3();
void program4();
void program5();
void program6();
void program7();
void program8();

void main() {

trisd = 0x00;
trisb = 0xFF;
portd=0xff;
enable_interrupts(int_EXT);
ext_int_edge(H_TO_L);  // Chọn ngắt theo sườn âm
enable_interrupts(GLOBAL);
mode = 0;
while (1) {
switch(mode) {
case 1: program1(); break;
case 2: program2(); break;
case 3: program3(); break;
case 4: program4(); break;
case 5: program5(); break;
case 6: program6(); break;
case 7: program7(); break;
case 8: program8(); break;
}
}
}

void program1() {

PortD = 0x00;
delay_ms(250);
Portd = 0xFF;
delay_ms(250);
}
void program2() { // LED sáng chạy từ trái qua phải
temp = 0xFF;
for (i=0;i<=8;i++) {
portd = temp;
delay_ms(250);
temp >>= 1;
}
}
void program3() { // LED sáng chạy từ phải qua trái
temp = 0xFF;
for (i=0;i<=8;i++) {
portd = temp;
delay_ms(250);
temp <<= 1;
}
}
void program4() {
portd = 0xAA;
delay_ms(500);
portd = 0x55;
delay_ms(500);
}
void program5() {
Portd = 0x7E;   delay_ms(150);
Portd = 0xBD;   delay_ms(250);
Portd = 0xDB;   delay_ms(150);
Portd = 0xE7;   delay_ms(150);
Portd = 0xDB;   delay_ms(150);
Portd = 0xBD;   delay_ms(150);
Portd = 0x7E;   delay_ms(150);
}
void program6() {
temp = 0xFF;
for (i=0;i<=8;i++) {
portd = temp;
delay_ms(250);

temp = temp >> 1;
}
}
void program7() {

Portd = 0xFE;   delay_ms(150);
Portd = 0xFD;   delay_ms(150);
Portd = 0xFB;   delay_ms(150);
Portd = 0xF7;   delay_ms(150);
Portd = 0xEF;   delay_ms(150);
PortD = 0xDF;   delay_ms(150);
Portd = 0xBF;   delay_ms(150);
Portd = 0x7F;   delay_ms(150);
}

void program8() {
Portd = 0x7F;   delay_ms(150);
Portd = 0xBF;   delay_ms(150);
PortD = 0xDF;   delay_ms(150);
Portd = 0xEF;   delay_ms(150);
Portd = 0xF7;   delay_ms(150);
Portd = 0xFB;   delay_ms(150);
Portd = 0xFD;   delay_ms(150);
Portd = 0xFE;   delay_ms(150);
}

0 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi